รายชื่อนศ.
รายวิชา103202 : NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE
2 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE
3 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE
4 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE
5 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE
6 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE
7 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE
8 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE
9 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE
10 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE
11 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE
12 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE
13 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME
14 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE
15 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE
16 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE
17 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE
18 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE
19 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE
20 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE
21 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE
22 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.