รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
2 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
3 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
4 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
5 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
6 B6072551 นางสาวปภัสรา อภิสุเมธานนท์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
7 B6074005 นางสาวปรีดิพัทธ์ สัพทานนท์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
8 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
10 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
11 B6072667 นางสาวรสิตา ทิพเนตร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
12 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
13 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
14 B6071509 นางสาวศุภารานันท์ ฉิมกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
15 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
16 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6070120 นางสาวเกวลิน กล้าหาญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
18 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
20 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering
21 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering
22 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE
23 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME
24 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering
25 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE
26 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering
27 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง  CPE
28 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE
29 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE
30 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering
31 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME
32 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
33 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering
34 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
36 B6204983 นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์  INFORMATION SCIENCE
37 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
38 B6075552 นายนันทพัทธ์ คำกอง  INFORMATION SCIENCE
39 B6075590 นายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
40 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.