รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072483 นายเมธา พัฒน์ภากุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
2 B6071592 นางสาวอรนิภา บุญพร้อม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
3 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
4 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
5 B6075293 นางสาวสุพัตตรา เทพศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
6 B6073930 นางสาวสิรินทร์ยา ชิ้นขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
7 B6073091 นายศุภกิจ แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
8 B6072889 นายศิวัช อ่อนเกิด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6071332 นางสาวศิริพร อ่อนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
10 B6073022 นางสาวศรัณย์พร บัวชุม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
11 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
12 B6071400 นางสาวลดามณี สอนกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
13 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
14 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
15 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
16 B6070113 นางสาวพิมมณี พิมพ์ทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
18 B6072544 นางสาวประกายแก้ว บรรจงปรุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6075118 นายธนพล เขตจัตุรัส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
21 B6072490 นายณัชพล โจ้พิมาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
22 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
23 B6072711 นายชุติมัญช์ ซุ้นเจริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6072742 นางสาวชารุลักษณ์ เกตุสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
25 B6072278 นายชัยวัฒน์ รวมภักดี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
26 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
27 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
28 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
29 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
30 B6071295 นางสาวจีรนันท์ กุลประดิษฐ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
31 B6072568 นางสาวกิตติมา สำราญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
32 B6071349 นางสาวกันยาวีร์ เกิมรัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
33 B6072360 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงอ่อน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
34 B6075392 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรไทย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
35 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
36 B6071516 นางสาวกมลลักษณ์ บัวทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
37 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE
38 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering
39 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.