รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม25
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6319793 นายจารุเดช ประสานเชื้อ  SPORTS SCIENCE10
2 B6331405 นายธนากร เหินชัย  SPORTS SCIENCE10
3 B6313012 นายพัฒนชัย ชัยมงคล  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช  Mechatronics Engineering10
5 B6331634 นายกรกวินทร์ โลเกตุ  N/A10
6 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering10
7 B6331757 นายจักรพงศ์ เขียนสันเทียะ  N/A10
8 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A10
9 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
10 B6317881 นางสาวชลธิชา ไพเราะ  N/A10
11 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
12 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง  Mechatronics Engineering10
13 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering10
15 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
16 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering10
17 B6332211 นางสาวธนพร จอหวัง  N/A10
18 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE10
19 B6307592 นายนันทเชษฐ์ คำเเดง  N/A10
20 B6316921 นางสาวนาราพรหม เหลืองภิรมย์  N/A10
21 B6316297 นายปรัชญาทวี ปัญญาประดิษฐ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
22 B6324537 นายพรประเสริฐ นาฮ่อม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
23 B6332792 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก  N/A10
24 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A10
25 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A10
26 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
28 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ  N/A10
29 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
30 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE10
31 B6300142 นางสาวสรนันท์ บุญมาก  N/A10
32 B6326258 นายสรศักดิ์ มอบสูงเนิน  N/A10
33 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering10
34 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
35 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering10
37 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
38 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
39 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering10
40 B6323066 นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.