รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering
2 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE
3 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering
5 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A
6 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE
7 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE
8 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A
9 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
10 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE
11 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering
12 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering
13 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING
14 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A
16 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering
17 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering
18 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING
19 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME
20 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A
21 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE
22 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE
23 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE
24 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A
25 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE
26 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A
27 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A
28 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A
29 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE
30 B6316907 นางสาวปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์  N/A
31 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A
32 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE
33 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering
34 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering
35 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A
36 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A
38 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING
39 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A
40 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A
41 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.