รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A10
4 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  PRECISION ENGINEERING10
5 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A10
6 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering10
7 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
8 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
9 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE10
10 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
11 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
12 B6332464 นางสาวนันฐิชา นางาม  N/A60
13 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE10
14 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering10
15 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering10
16 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
18 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
19 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
20 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
21 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
22 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A10
23 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
24 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE10
25 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING10
26 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE10
27 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
28 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์  N/A10
30 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering10
31 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE10
32 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE10
33 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
34 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE10
36 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering10
37 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE10
38 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
39 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
40 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
41 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.