รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering
2 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering
3 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering
4 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE
5 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE
6 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering
7 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE
8 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering
9 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering
10 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE
11 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE
12 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering
13 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์  N/A
14 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering
15 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering
16 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE
17 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING
18 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE
19 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering
20 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A
21 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE
22 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME
23 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering
24 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE
25 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE
26 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering
28 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering
29 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE
30 B6332464 นางสาวนันฐิชา นางาม  N/A
31 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE
32 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME
33 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE
34 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME
35 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE
36 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering
37 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A
38 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  PRECISION ENGINEERING
39 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A
40 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering
41 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.