รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE
2 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering
3 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A
4 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering
5 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering
6 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์  N/A
8 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A
9 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering
10 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE
11 B6317638 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม  N/A
12 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A
13 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A
14 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE
15 B6326401 นายวัชรพงค์ มีบุญ  N/A
16 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE
17 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering
18 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING
19 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering
20 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE
21 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE
22 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering
23 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering
24 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE
25 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering
26 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
27 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering
28 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING
29 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A
30 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
31 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering
32 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME
33 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING
34 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A
36 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A
37 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING
38 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
39 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.