รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering
2 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A
3 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  Mechatronics Engineering
4 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering
5 B6321284 นายกิตติ ครุฑใจกล้า  N/A
6 B6323042 นายกิติศักดิ์ ผลอ้อ  N/A
7 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING
8 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE
10 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING
11 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering
12 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering
13 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering
14 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering
15 B6321345 นายธนากร โชคพิมาย  N/A
16 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING
17 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering
18 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering
20 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering
21 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering
22 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering
23 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering
24 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE
25 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE
26 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering
27 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING
28 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
29 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING
30 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING
31 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering
32 B6327668 นายศรคม น้อยลา  N/A
33 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE
34 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering
35 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering
36 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING
37 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A
38 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering
39 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE
40 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.