รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
2 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
3 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering10
4 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
6 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
7 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
8 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering10
9 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering10
10 B6322762 นายณัทภัค สุโพธิ์ภาค  N/A10
11 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
12 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A10
13 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
14 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A10
17 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE10
18 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
19 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
20 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE10
21 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A10
22 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE10
23 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A10
25 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING10
26 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering10
27 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE10
29 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.