รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE
2 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering
3 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering
4 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering
5 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering
6 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME
7 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE
8 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering
9 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering
10 B6322762 นายณัทภัค สุโพธิ์ภาค  N/A
11 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING
12 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A
13 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE
14 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING
16 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A
17 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE
18 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์  Agricultural and Food Engineering
19 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering
20 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE
21 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A
22 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE
23 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING
24 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A
25 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING
26 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering
27 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING
28 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE
29 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.