รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE10
3 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE10
4 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A10
5 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering10
6 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering10
7 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering10
8 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
9 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
10 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6336608 นายวีระชิต เวียงจันทร์  PRECISION ENGINEERING10
12 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
14 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE10
16 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering10
17 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A10
18 B6317249 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A10
19 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
20 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
22 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE10
23 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
25 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
26 B6327897 นายธนาวุฒิ มหามูล  N/A10
27 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering10
29 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
30 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A10
32 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
33 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A10
35 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering10
36 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING10
37 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering10
38 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ  Mechatronics Engineering10
39 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.