รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING
2 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering
3 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE
4 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING
5 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE
6 B6317737 นางสาวอนิศรา ภูกันดาน  N/A
7 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING
8 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering
9 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering
10 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering
11 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE
12 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A
14 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A
15 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING
16 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE
17 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE
18 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A
19 B6331603 นายพลพิพัฒน์ แสงเย็น  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
20 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering
21 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering
22 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME
23 B6323134 นายปฐมภพ บุญณรงค์  N/A
24 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE
25 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE
26 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
27 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE
28 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A
29 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering
30 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE
31 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING
32 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering
33 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING
34 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
35 B6319106 นางสาวชลธิชา แซวรัมย์  N/A
36 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี  Mechatronics Engineering
37 B6305086 นายชติพนธ์ เหล่าเจริญ  N/A
38 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering
39 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.