รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering
2 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
3 B6318147 นางสาวกาญจน์นรัญ จันทร์สระคู  N/A
4 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง  PRECISION ENGINEERING
5 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A
6 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE
7 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering
8 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering
9 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A
10 B6331986 นายฐาปกร ช้างพาลี  N/A
11 B6327040 นายณพฤกษ์ สายภักดี  N/A
12 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A
13 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A
14 B6310530 นายธนเดช สุวรรณบล  N/A
15 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE
16 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A
17 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering
18 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
19 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก  N/A
20 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด  Mechatronics Engineering
21 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE
22 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE
23 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE
24 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING
25 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์  CE
26 B6322212 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก  N/A
27 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering
28 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  Metallurgical Engineering
29 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
30 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering
31 B6309039 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว  N/A
32 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING
33 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING
34 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING
35 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A
36 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A
37 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING
38 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING
39 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Intelligent Manufacturing Engineering
40 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.