รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering
2 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์  Environmental Engineering
3 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING
5 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING
6 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A
7 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE
8 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A
9 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE
11 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering
12 B6317492 นายธวัชชัย ทูลนะเหม  N/A
13 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE
14 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering
15 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME
16 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
17 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering
18 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING
19 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering
20 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี  Transportation And Logistics Engineering
21 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A
22 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
23 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE
24 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A
25 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME
26 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING
27 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE
28 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering
29 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering
30 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A
31 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE
32 B6311537 นายสหัสวรรษ ผลเจริญ  N/A
33 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A
34 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering
35 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING
36 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering
37 B6300470 นายเพชร ภาคะ  CE
38 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
39 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง  PE
40 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.