รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering
2 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE
3 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING
4 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE
6 B6327996 นางสาวซิโมน่า นามห่อ  N/A
7 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE
8 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering
9 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE
10 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering
11 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A
13 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE
14 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING
16 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE
17 B6328238 นางสาวบัณฑิตา เพชรบุรมย์  N/A
18 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE
19 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE
20 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering
21 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE
22 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช  N/A
23 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE
24 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering
25 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering
26 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A
27 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A
28 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE
29 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering
30 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา  N/A
31 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE
32 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering
33 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering
34 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE
35 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE
36 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE
37 B6309534 นายเจตพล สุขขุ่ย  N/A
38 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์  PE
40 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.