รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม26
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
2 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
3 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
4 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
5 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
6 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
7 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
8 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
9 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
10 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
11 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
12 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
13 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
14 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
15 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
16 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE10
17 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
18 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
19 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
20 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
21 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
22 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
23 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
24 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
25 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
26 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
27 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
28 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
29 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
30 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE10
31 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
32 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
33 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
34 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
35 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
36 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
37 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
38 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
39 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
40 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
41 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
42 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
43 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
44 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.