รายชื่อนศ.
รายวิชา528315 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE10
2 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
3 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
4 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE10
5 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา  PE10
6 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
7 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต  PE10
8 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE10
9 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
10 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
11 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
12 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE10
13 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
14 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
15 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
16 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
17 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
18 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
19 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
20 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
21 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
22 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
23 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE10
24 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE10
25 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี  PE10
26 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
27 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE10
28 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE10
29 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
30 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
31 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
32 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
33 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
34 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
35 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
36 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE10
37 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
38 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
39 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
40 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE10
41 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE10
42 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE10
43 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE10
44 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
45 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.