รายชื่อนศ.
รายวิชา528213 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
2 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
3 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE10
4 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
5 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
6 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE10
7 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
8 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
9 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
10 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE10
11 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
12 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PE60
13 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE10
14 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
15 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE10
16 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE10
17 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
18 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
19 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE10
20 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE10
21 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
22 B6209162 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PE60
23 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
24 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE10
25 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
26 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
27 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
28 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE10
29 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
30 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
31 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
32 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
33 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
34 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
35 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
36 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง  PE10
37 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
38 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE10
39 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.