รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A
2 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING
3 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6327927 นายชนกานต์ อินทร์อุดม  N/A
5 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering
6 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE
7 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A
9 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE
10 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A
11 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A
12 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering
13 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A
14 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE
15 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A
16 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A
17 B6318659 นายนัฐพนธ์ คชวรานนท์  N/A
18 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering
19 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING
20 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A
21 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม  N/A
22 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE
23 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering
24 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE
26 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE
27 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A
28 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
29 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering
30 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE
31 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE
32 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A
33 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering
34 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME
35 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A
36 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE
37 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING
38 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE
39 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering
40 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING
41 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING
42 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A
43 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING
44 B6317737 นางสาวอนิศรา ภูกันดาน  N/A
45 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE
46 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
47 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering
48 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข  Agricultural and Food Engineering
49 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.