รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
2 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE
3 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A
4 B6311650 นายกฤติยพล พิศโสระ  N/A
5 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A
6 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร สิทธิมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
7 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering
8 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering
9 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering
10 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE
11 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering
12 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE
13 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering
15 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE
16 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE
17 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering
18 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE
19 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
21 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE
22 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE
23 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering
24 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A
25 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE
26 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A
27 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME
28 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE
30 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A
31 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering
32 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING
33 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE
35 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE
36 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering
37 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE
38 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering
39 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering
40 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering
42 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE
43 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE
44 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering
45 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE
46 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE
47 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE
48 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE
49 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING
50 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
51 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE
52 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE
53 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering
54 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE
55 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.