รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE10
4 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering10
5 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
6 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering10
7 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A10
8 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
9 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
10 B6322762 นายณัทภัค สุโพธิ์ภาค  N/A10
11 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE10
12 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering10
15 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE10
16 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE10
17 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering10
18 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE10
19 B6310523 นางสาวปุณยาพร สุวรรณศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE10
21 B6311742 นายพรรษชล ล้อเจริญวัฒนะชัย  N/A12
22 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE10
23 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE10
24 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE10
25 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering10
27 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
28 B6332792 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก  N/A10
29 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6322755 นายภูวดล ยุบลพริ้ง  N/A10
32 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A10
33 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  Agricultural and Food Engineering10
34 B6326692 นางสาววาสนา บัวกอง  N/A10
35 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A10
37 B6306014 นางสาวศศิกานต์ ไชยทุ่งฉิน  N/A10
38 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
39 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
40 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A10
41 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
42 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
43 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering10
44 B6309039 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว  N/A10
45 B6335939 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A10
46 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
48 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
49 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
51 B6318093 นางสาวเมษา เนตรปัญจะ  N/A10
52 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering10
53 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.