รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
3 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering
4 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering
6 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering
7 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE
8 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING
12 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering
14 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE
16 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering
18 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering
19 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
20 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING
23 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering
24 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE
25 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering
27 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  CERAMIC ENGINEERING
29 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
30 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE
31 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING
32 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering
33 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering
34 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering
35 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering
37 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  CERAMIC ENGINEERING
39 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย  Transportation And Logistics Engineering
40 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering
41 B6226954 นายอิทธิชัย เสาชัย  CERAMIC ENGINEERING
42 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE
43 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  Mechatronics Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
44 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.