รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล  Mechanical Engineering
2 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
3 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering
4 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering
5 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
6 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
7 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
8 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี  INFORMATION SCIENCE
9 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม  INFORMATION SCIENCE
10 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก  INFORMATION SCIENCE
12 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
13 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE
14 B6134181 นายธนวัฒน์ เชียรสินจิรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
16 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
17 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE
18 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ  INFORMATION SCIENCE
21 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ  INFORMATION SCIENCE
22 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์  INFORMATION SCIENCE
23 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  INFORMATION SCIENCE
24 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
25 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง  INFORMATION SCIENCE
26 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล  INFORMATION SCIENCE
27 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
28 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี  INFORMATION SCIENCE
29 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์  INFORMATION SCIENCE
30 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา  INFORMATION SCIENCE
31 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง  INFORMATION SCIENCE
32 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
33 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน  INFORMATION SCIENCE
34 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม  INFORMATION SCIENCE
35 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์  INFORMATION SCIENCE
36 B6122911 นายอักวา มัศโอดี  INFORMATION SCIENCE
37 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  INFORMATION SCIENCE
38 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
39 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์  INFORMATION SCIENCE
40 B6122515 นายไวทยา ชาพล  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.