รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072315 นางสาวกมลรัตน์ มีสบาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
2 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
3 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
4 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
5 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
6 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
7 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
8 B6071455 นางสาวจุฑามาศ ฉัตร์รักษา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
10 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
11 B6072766 นางสาวชมพูนุช ปากหวาน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
12 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
13 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
14 B6072704 นายตะวัน แสนศิลา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
15 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
16 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
17 B6071943 นางสาวนัทภรณ์ เทียมวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
18 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
20 B6072032 นางสาวภัทราพร ดวงแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
21 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
22 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
23 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
24 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
25 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
26 B6071974 นางสาววิจิตรา แสนโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
27 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
28 B6071912 นางสาวสิริวิภา พันสอาด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
29 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
30 B6071721 นางสาวสุนันทา ชะมารัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
31 B6072001 นางสาวสุภาวรรณ เปี้ยตัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
32 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
33 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
34 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
35 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
36 B6071677 นางสาวอินทิรา สร้อยจิตร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
37 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
38 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE
39 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE
40 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.