รายชื่อนศ.
รายวิชา535204 : AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering10
22 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6220112 นายลิฮัว สุก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
45 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
46 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
47 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
48 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
49 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
50 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
51 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
52 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
53 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
54 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
55 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
56 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
57 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
58 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
59 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
60 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
61 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
62 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
63 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
64 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.