รายชื่อนศ.
รายวิชา325344 : FOOD ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950706 นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด  FOOD TECHNOLOGY
2 B5854349 นางสาวจิรปรียา อารีรัตนศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY
3 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา  FOOD TECHNOLOGY
4 B5950539 นางสาวฐีรตา จำนงค์ศาสตร์  FOOD TECHNOLOGY
5 B5854127 นางสาวณัฐธิดา ภิญโญ  FOOD TECHNOLOGY
6 B5752546 นางสาวทองคูณ แซ่ตั้ง  FOOD TECHNOLOGY
7 B5950546 นางสาวปิยะรัตน์ คำมณีจันทร์  FOOD TECHNOLOGY
8 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต  FOOD TECHNOLOGY
9 B5752188 นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่  FOOD TECHNOLOGY
10 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า  FOOD TECHNOLOGY
11 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร  FOOD TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.