รายชื่อนศ.
รายวิชา525215 : MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
2 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
3 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
4 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
5 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
6 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  ME10
7 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
8 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
9 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
10 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
11 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
12 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME10
13 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
14 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
15 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME10
16 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
17 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
18 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
19 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
20 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
21 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
22 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
23 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
24 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
25 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
26 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
27 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
28 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
29 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
30 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
31 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
32 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
33 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
34 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
35 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
36 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
37 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
38 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
39 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
40 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
41 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
42 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
43 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
44 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
45 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
46 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
47 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
48 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
49 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.