รายชื่อนศ.
รายวิชา524481 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา  ChemE10
2 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
3 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข  ChemE10
4 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด  ChemE10
5 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
6 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง  ChemE10
7 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ  ChemE10
8 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE10
9 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง  ChemE10
10 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์  ChemE10
11 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
12 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ  ChemE10
13 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE10
14 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE10
15 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม  ChemE10
16 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
17 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE10
18 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
19 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE10
20 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.