รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
2 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE
3 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE
4 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE
5 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
6 B6205249 นางสาวกชพรรณ จุรีกานนท์  INFORMATION SCIENCE
7 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก  INFORMATION SCIENCE
8 B6204983 นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์  INFORMATION SCIENCE
9 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน  INFORMATION SCIENCE
10 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
12 B6200329 นายณัฐเวท ชัยวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
13 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE
14 B6206178 นายทิฆัมพร แดงเรือน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
16 B6206505 นายธนกร อ่อนพุทธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
17 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
18 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง  INFORMATION SCIENCE
19 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด  INFORMATION SCIENCE
21 B6231705 นายธีรพล โชติไสว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
22 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
23 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร  INFORMATION SCIENCE
24 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
25 B6200077 นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ  INFORMATION SCIENCE
26 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก  INFORMATION SCIENCE
27 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
28 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ  INFORMATION SCIENCE
29 B6205102 นายประโยชน์ มุมทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
30 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
31 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ  INFORMATION SCIENCE
32 B6205164 นายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
33 B6204884 นางสาวพิชาพัชร์ สงวนกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
34 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์  INFORMATION SCIENCE
35 B6205034 นายพีรพงษ์ ดวงคำ  INFORMATION SCIENCE
36 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
37 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ  INFORMATION SCIENCE
38 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี  INFORMATION SCIENCE
39 B6205010 นายภูบดินทร์ ชมบุญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
40 B6227708 นายรชัยยุต สุวิชาเชิดชู  INFORMATION SCIENCE
41 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์  INFORMATION SCIENCE
42 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
43 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ  INFORMATION SCIENCE
44 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
45 B6205218 นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์  INFORMATION SCIENCE
46 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง  INFORMATION SCIENCE
47 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง  INFORMATION SCIENCE
48 B6204822 นายอมฤทธิ์ บุ้งทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
49 B6206246 นางสาวอัญวีณ์ เลิศกิจพีรพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
50 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
51 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ  INFORMATION SCIENCE
52 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
53 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
54 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข  INFORMATION SCIENCE
55 B6206154 นายเกียรติชัย บุญแพง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
56 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
57 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.