รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
2 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  Chemistry10
3 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
4 B6313500 นางสาวณัฐวดี นามวัฒน์  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
5 B6235086 นายกฤตพจน์ แทนสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6211356 นางสาวกวิณพร ฉัตรธนาธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6211370 นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6228361 นายจตุพล ธงสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6235031 นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6211301 นางสาวจิดาภา รติพรพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6235024 นายชาญวิทย์ เมอะประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6211387 นายฐิติศักดิ์ ธราวัชระกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6228415 นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6235048 นางสาวณฐพร พลพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6234966 นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6234980 นายณัฐกิตติ์ สอดโคกสูง  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6235079 นางสาวณัฐภรณ์ รบศึก  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6228507 นางสาวทักษิณา อาสานอก  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6235055 นางสาวธันยพร พรมไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6228392 นายธีรภัทร พิมพาเรือ  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6228545 นายธีรวัฒน์ พนาจันทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6234911 นางสาวนพเก้า สุดจำนง  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6228514 นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6211240 นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6228736 นางสาวนันท์นภัส สินสุพรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6228484 นายนิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6211318 นางสาวบุษราคัม จันทร์อิ่ม  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6228583 นางสาวปนัดดา ศิริภูมิ  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6228637 นางสาวพนิดา คุ้มจันอัด  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6233143 นางสาวพัชรวรรณ โขมพัตร  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6228729 นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6228521 นายภควัต นาคคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6228569 นางสาวภัทรดา สุขตาม  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6228323 นายภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6228613 นายภูชิต อร่ามโสภา  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6228408 นายภูมิภัทร จอมไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6234997 นางสาวภูริชญา มหายศ  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6228675 นางสาววนิดา สาละ  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6228439 นายวรนันท์ เวียงนนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6228538 นางสาววริศรา โกลา  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6233174 นายวิชยุตม์ สุทัศน์ ณ อยุธยา  DOCTOR OF MEDICINE10
42 B6211325 นายศิวณัฐ วาลีประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
43 B6211264 นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน  DOCTOR OF MEDICINE10
44 B6228385 นายสรวิศ ปิตรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
45 B6235017 นายสาริน หิรัญคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
46 B6228620 นายสิริพล สัตนาโค  DOCTOR OF MEDICINE10
47 B6228606 นางสาวสุดารัตน์ การดื่ม  DOCTOR OF MEDICINE10
48 B6228668 นางสาวสุพิชญา แป้นชุมแสง  DOCTOR OF MEDICINE10
49 B6127046 นางสาวสุวรรณา ฉลองกลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
50 B6228712 นางสาวอนัญลักษณ์ สุทธิพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE10
51 B6211226 นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
52 B6228347 นางสาวอารียา แก้วมูลมุข  DOCTOR OF MEDICINE10
53 B6211349 นางสาวเกวลี ยังโนนตาด  DOCTOR OF MEDICINE10
54 B6235062 นางสาวเกษราพร โพจา  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
55 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
56 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE10
57 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
59 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
60 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
61 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
63 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
64 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
65 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE10
67 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE10
68 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
69 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.