รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering
2 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering
3 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering
4 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering
5 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering
7 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE
9 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering
10 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering
11 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering
12 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering
13 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering
14 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering
15 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering
16 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering
18 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering
20 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering
21 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering
22 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering
23 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering
24 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering
25 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering
26 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6131708 นายพฤกษ์ชานนท์ แก้วโอ่ง  Agricultural and Food Engineering
28 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering
30 B6224691 นายผดุงพงษ์ บรรเรียนกิจ  PE
31 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering
32 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE
33 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering
34 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING
35 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering
36 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE
37 B6239435 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering
38 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering
40 B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
41 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering
42 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering
43 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering
44 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE
45 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์  ChemE
46 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ  CERAMIC ENGINEERING
47 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE
48 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
49 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE
50 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE
51 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
52 B6071097 นางสาวกมลวรรณ เกาะทองหลาง  Not Yet Specified
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.