รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE
9 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering
20 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE
21 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE
29 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE
36 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE
40 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
42 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
43 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
44 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
45 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE
46 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
47 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
48 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
49 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering
50 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
51 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
52 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
53 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
54 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
55 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
56 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
57 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
58 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
59 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
60 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
61 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
62 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
63 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
64 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
65 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
66 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
67 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
68 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.