รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119317 นางสาวอาริษา แก้วประทุม  Chemistry
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering
4 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE
6 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering
8 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering
12 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering
13 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE
15 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering
16 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering
18 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering
19 B6237615 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE
20 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์  Electronic Engineering
21 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering
23 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
24 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering
26 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING
30 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering
31 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
34 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.