รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING
2 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE
3 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE
4 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE
5 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE
6 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE
7 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering
8 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE
9 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering
10 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering
11 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
12 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE
13 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE
14 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE
15 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE
16 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering
17 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE
18 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE
19 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
20 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE
21 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering
22 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE
23 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE
24 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE
25 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE
26 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE
27 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE
28 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE
29 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE
30 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE
31 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE
32 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE
33 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering
34 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE
35 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE
36 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE
37 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE
38 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE
39 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE
40 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
41 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE
42 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING
43 B6112035 นายวิทูร ม่วงเย็น  Environmental Engineering
44 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
45 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE
46 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE
47 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE
48 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE
49 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE
50 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE
51 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE
52 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.