รายชื่อนศ.
รายวิชา521344 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
2 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering10
3 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
4 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
5 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
7 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering10
8 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
9 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
11 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
12 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
13 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
14 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering10
15 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
16 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
17 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
18 B6020453 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering60
19 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
20 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
21 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
22 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
23 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
24 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
25 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
27 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.