รายชื่อนศ.
รายวิชา536442 : VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
2 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering
3 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering
4 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering
5 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering
6 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering
7 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering
8 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
9 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
10 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering
11 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
12 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering
13 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering
14 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering
15 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
16 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering
17 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering
18 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering
19 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering
20 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering
21 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering
22 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering
23 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
24 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering
25 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
26 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering
27 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
28 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering
29 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
30 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering
31 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
32 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering
33 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering
34 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering
35 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
36 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
37 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering
38 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
39 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
40 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering
41 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering
42 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
43 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
44 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering
45 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
46 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering
47 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
48 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.