รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME
2 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING
3 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering
4 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering
5 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE
6 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ  CERAMIC ENGINEERING
7 B6218621 นางสาววิไลวรรณ วังคีรี  PE
8 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING
9 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์  CME
10 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE
11 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING
12 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  N/A
13 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE
14 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING
15 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME
16 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering
17 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE
18 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี  CERAMIC ENGINEERING
19 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE
20 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering
21 B6335823 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ  N/A
22 B6236045 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  N/A
23 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering
24 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE
25 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering
26 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE
27 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING
28 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING
29 B6222390 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  N/A
30 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING
31 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
32 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
33 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.