รายชื่อนศ.
รายวิชา524482 : CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE10
2 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE10
3 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี  ChemE10
4 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์  ChemE10
5 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
6 B5918416 นางสาวนภสร วาปี  ChemE10
7 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE10
8 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE10
9 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
10 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
11 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์  ChemE10
12 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม  ChemE10
13 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE10
14 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE10
15 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE10
16 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์  ChemE10
17 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE10
18 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE10
19 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.