รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
2 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
3 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
4 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
5 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
6 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
7 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
8 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
9 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
10 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE10
11 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
12 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
13 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
14 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
15 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE10
16 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
17 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
18 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
19 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
20 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
21 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
22 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ  ChemE10
23 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
24 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
25 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
26 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
27 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
28 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
29 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
30 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE10
31 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
32 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE10
33 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
34 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
35 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
36 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.