รายชื่อนศ.
รายวิชา203325 : ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6121556 นางสาวปาลิตา อินเอี่ยม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
28 B6120887 นางสาวเสาวลักษณ์ ทินบุตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.