รายชื่อนศ.
รายวิชา102115 : PRINCIPLES OF CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6312381 นางสาวกชพร สีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6333522 นางสาวกรรณิกา หาขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา
8 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B6319588 นายชัยบดินทร์ ทิมอุดม  ยังไม่สังกัดสาขา
39 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
49 B6323219 นางสาวณัฏฐณิชา เชื่อดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
50 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH
51 B6319519 นางสาวณัฐชยา สุขลัด  ENVIRONMENTAL HEALTH
52 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
54 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
55 B6323509 นางสาวดาริกา จันทร์จำนงค์  ยังไม่สังกัดสาขา
56 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก  ENVIRONMENTAL HEALTH
57 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร  ENVIRONMENTAL HEALTH
60 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
61 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
62 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
63 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
64 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
65 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
66 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
67 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
68 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
69 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
70 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH
71 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
72 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
73 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
74 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
75 B6329358 นางสาวนันท์นภัส คงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
76 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH
77 B6329099 นางสาวนันธิชา ทำสันเทียะ  ยังไม่สังกัดสาขา
78 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
79 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
80 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
81 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH
82 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
83 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
84 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
85 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
86 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
87 B6319410 นางสาวปฏิญญา สลัดทุกข์  ยังไม่สังกัดสาขา
88 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
89 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
90 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
91 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
92 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
93 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
94 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
95 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
96 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
97 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
98 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร  ENVIRONMENTAL HEALTH
99 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
100 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
101 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
102 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
103 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
104 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
105 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
106 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม  ENVIRONMENTAL HEALTH
107 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
108 B6333645 นางสาวพรรณพนัช ชาติธรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
109 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
110 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล  ENVIRONMENTAL HEALTH
111 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
112 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
113 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
114 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
115 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
116 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
117 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
118 B6333676 นายพีระพัฒน์ นุมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
119 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
120 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
121 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
122 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
123 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
124 B6328856 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
125 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
126 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
127 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
128 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
129 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
130 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
131 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
132 B6319441 นางสาวระพีพัฒน์ ศรีพรชัยเจริญ  ยังไม่สังกัดสาขา
133 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
134 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
135 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
136 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
137 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
138 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
139 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
140 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
141 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
142 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
143 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
144 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
145 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
146 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
147 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
148 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา  ENVIRONMENTAL HEALTH
149 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา  ENVIRONMENTAL HEALTH
150 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
151 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
152 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
153 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
154 B6323523 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
155 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
156 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
157 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
158 B6312299 นายศุภกร มอญรัต  ENVIRONMENTAL HEALTH
159 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH
160 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
161 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
162 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH
163 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
164 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH
165 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
166 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
167 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
168 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
169 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
170 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู  ENVIRONMENTAL HEALTH
171 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
172 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
173 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
174 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
175 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
176 B6323356 นางสาวสุพจนี จันทร์ฝ่าย  ยังไม่สังกัดสาขา
177 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด  ENVIRONMENTAL HEALTH
178 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
179 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม  ENVIRONMENTAL HEALTH
180 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
181 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
182 B6329273 นางสาวสุรัตนา เขียนเสือ  ยังไม่สังกัดสาขา
183 B6328900 นายสุรัตน์ ปลีกล้วย  ยังไม่สังกัดสาขา
184 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
185 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
186 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู  ENVIRONMENTAL HEALTH
187 B6329129 นางสาวอรทิรา ไกยโส  ยังไม่สังกัดสาขา
188 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
189 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
190 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
191 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
192 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
193 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช  ENVIRONMENTAL HEALTH
194 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
195 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
196 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
197 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
198 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่  ENVIRONMENTAL HEALTH
199 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
200 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
201 B6333775 นางสาวอาลิษา หอมมาลัย  ยังไม่สังกัดสาขา
202 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
203 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
204 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว  ENVIRONMENTAL HEALTH
205 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH
206 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
207 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
208 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
209 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
210 B6319618 นางสาวแก้วสุดา แก้วสุด  ยังไม่สังกัดสาขา
211 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.