รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering
2 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering
3 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering
4 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering
5 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering
6 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering
7 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering
8 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering
9 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering
10 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering
11 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME
12 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering
13 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering
14 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering
15 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering
16 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering
17 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME
18 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering
19 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME
20 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering
21 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
22 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering
23 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
24 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering
25 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering
26 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering
27 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering
28 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering
29 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering
30 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering
31 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering
32 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering
33 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering
34 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering
35 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME
36 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering
37 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
38 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME
39 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering
40 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering
41 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering
42 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering
43 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
44 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.