รายชื่อนศ.
รายวิชา535204 : AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6130367 นายยุทธพิชัย ลิไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.