รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
3 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering
4 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING
5 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE
6 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา  Agricultural and Food Engineering
7 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering
8 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering
9 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering
10 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE
11 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering
12 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering
13 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering
14 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME
15 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE
16 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  Automotive Engineering
18 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE
19 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering
20 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering
21 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering
22 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering
23 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
24 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข  Electronic Engineering
25 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE
27 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
28 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering
29 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering
30 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering
31 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering
32 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
33 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
40 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี  INFORMATION SCIENCE
41 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.