รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
2 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว  Electronic Engineering10
3 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
4 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE10
5 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค  Electronic Engineering10
6 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering10
7 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE10
8 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
9 B6110703 นางสาวบุญยานุช พลวงค์  Environmental Engineering60
10 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ  Electronic Engineering10
12 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
13 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
16 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา  Electronic Engineering10
17 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME10
18 B6115005 นายวิษณุ สมาน  PE10
19 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  Electronic Engineering10
20 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
21 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering10
22 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง  Metallurgical Engineering10
23 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
24 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
45 B6073886 นางสาวพิชญา มีสกุล  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.