รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH
43 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.