รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์  ChemE
5 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering
7 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE
8 B6112363 นางสาวนารีรัตน์ มีทรัพย์  PE
9 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
10 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน  Mechatronics Engineering
11 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering
12 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
14 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
15 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.