รายชื่อนศ.
รายวิชา525442 : THERMO-FLUID LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
2 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
3 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย  ME10
4 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME10
5 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
6 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
7 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
8 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
9 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
10 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
11 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
12 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
13 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
14 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
15 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
16 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
17 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
18 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
19 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
20 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME10
21 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
22 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
23 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
24 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
25 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
26 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.