รายชื่อนศ.
รายวิชา525442 : THERMO-FLUID LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
2 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
3 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
4 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
5 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
6 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME10
7 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
8 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
9 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
10 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME10
11 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME10
12 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
13 B6002756 นายธนา หันตะ  ME10
14 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME10
15 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
16 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
17 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME10
18 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
19 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
20 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
21 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
22 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
23 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME10
24 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
25 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
26 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
27 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์  ME10
28 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
29 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
30 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
31 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME10
32 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME10
33 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
34 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี  ME10
35 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
36 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
37 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
38 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME10
39 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
40 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.